Toteutukset

API change history

Opintojaksojen toteutus tiedot LAMK:ssa

Hae toteutuksia

Hae opintojakson toteutuksia

Try it

Request

Request URL

Request parameters

 • (optional)

  Sisällön kieli

Request headers

 • (optional)

  Sisällön kieli

 • (optional)
  string
  Media type of the body sent to the API.
 • string
  Subscription key which provides access to this API. Found in your Profile.

Request body

{ "codes": ["LA00BO58-3001"]}

Responses

200 OK

Representations

{
 "status": "success",
 "realizations": [{
  "id": "8326",
  "code": "LA00BO58-3001",
  "startDate": "2018-09-24T00:00:00",
  "endDate": "2018-12-31T23:59:00",
  "enrollmentStart": "2018-05-10T08:00:00",
  "enrollmentEnd": "2018-05-31T23:59:00",
  "teachingLanguage": "fi",
  "teachingLanguages": ["fi"],
  "credits": 5.0,
  "virtualProportion": 5,
  "name": "Pelillisyys",
  "content": "",
  "furtherInformationOfRealization": "",
  "furtherInformationOfCourse": "",
  "qualifications": "",
  "objective": "Opiskelija osaa \r\n- tunnistaa pelin kaltaisia aktiviteetteja sekä pelillisiä mahdollisuuksia digitaalisesti toimivissa ympäristöissä \r\n- suunnitella strategioita ja taktiikoita, joita voidaan integroida digitaalisten palveluiden pelimekaniikkoihin \r\n- käyttää pelien ydinkonsepteja, suunnittelumalleja sekä soveltuvia koodiesimerkkejä",
  "cuEvaluationCriteria1": "",
  "cuEvaluationCriteria2": "",
  "cuEvaluationCriteria3": "",
  "cuEvaluationCriteria4": "",
  "curEvaluationCriteria": "",
  "examSchedule": "",
  "completionAlternatives": "",
  "approveRejectDescription": "",
  "employerConnections": "",
  "evaluationScale": "",
  "studentWorkload": "",
  "teachingMethods": "",
  "localizedName": {},
  "localizedContent": {},
  "localizedFurtherInformationOfRealization": {},
  "localizedFurtherInformationOfCourse": {},
  "localizedQualifications": {},
  "localizedObjective": {},
  "localizedCuEvaluationCriteria1": {},
  "localizedCuEvaluationCriteria2": {},
  "localizedCuEvaluationCriteria3": {},
  "localizedCuEvaluationCriteria4": {},
  "localizedCurEvaluationCriteria": {},
  "localizedExamSchedule": {},
  "localizedCompletionAlternatives": {},
  "localizedApproveRejectDescription": {},
  "localizedEmployerConnections": {},
  "localizedEvaluationScale": {},
  "localizedStudentWorkload": {},
  "localizedTeachingMethods": {},
  "office": {
   "id": "68435",
   "localizedName": {
    "fi": "Tekniikan ala",
    "valueFi": "Tekniikan ala",
    "sv": "",
    "valueSv": "",
    "en": "Technology",
    "valueEn": "Technology"
   },
   "code": "07tl",
   "facetName": "68435|Tekniikan ala"
  },
  "unit": {
   "id": "68630",
   "localizedName": {
    "fi": "Tekniikan ala",
    "valueFi": "Tekniikan ala",
    "sv": "",
    "valueSv": "",
    "en": "",
    "valueEn": ""
   },
   "code": "55",
   "facetName": "68630|Tekniikan ala"
  },
  "tags": [{
   "id": "10",
   "name": {
    "fi": "YAMK-koulutus",
    "valueFi": "YAMK-koulutus",
    "sv": "",
    "valueSv": "",
    "en": "Master's studies",
    "valueEn": "Master's studies"
   }
  }],
  "degreeProgrammes": [{
   "id": "94311",
   "localizedName": {
    "fi": "Tekniikan alan koulutus (ylempi AMK), Digitaaliset ratkaisut",
    "valueFi": "Tekniikan alan koulutus (ylempi AMK), Digitaaliset ratkaisut",
    "sv": "",
    "valueSv": "",
    "en": "",
    "valueEn": ""
   },
   "code": "07ydig",
   "facetName": "94311|Tekniikan alan koulutus (ylempi AMK), Digitaaliset ratkaisut"
  }],
  "educationalFields": [{
   "id": "68116",
   "localizedName": {
    "fi": "Tekniikan ja liikenteen ala",
    "valueFi": "Tekniikan ja liikenteen ala",
    "sv": "",
    "valueSv": "",
    "en": "Technology and transport",
    "valueEn": "Technology and transport"
   },
   "code": "5",
   "facetName": "68116|Tekniikan ja liikenteen ala"
  }],
  "studentGroups": [{
   "code": "07YDIG18S",
   "name": {
    "fi": "Digitaaliset ratkaisut (YAMK) 18S, tekniikan ala",
    "valueFi": "Digitaaliset ratkaisut (YAMK) 18S, tekniikan ala",
    "sv": "",
    "valueSv": "",
    "en": "",
    "valueEn": ""
   }
  }]
 }]
}

Code samples

@ECHO OFF

curl -v -X POST "https://api.lamk.fi/realization/search?l={}"
-H "Accept-Language: "
-H "Content-Type: application/json"
-H "Ocp-Apim-Subscription-Key: {subscription key}"

--data-ascii "{body}" 
using System;
using System.Net.Http.Headers;
using System.Text;
using System.Net.Http;
using System.Web;

namespace CSHttpClientSample
{
  static class Program
  {
    static void Main()
    {
      MakeRequest();
      Console.WriteLine("Hit ENTER to exit...");
      Console.ReadLine();
    }
    
    static async void MakeRequest()
    {
      var client = new HttpClient();
      var queryString = HttpUtility.ParseQueryString(string.Empty);

      // Request headers
      client.DefaultRequestHeaders.AcceptLanguage.Add(StringWithQualityHeaderValue.Parse(""));
      client.DefaultRequestHeaders.Add("Ocp-Apim-Subscription-Key", "{subscription key}");

      // Request parameters
      queryString["l"] = "{}";
      var uri = "https://api.lamk.fi/realization/search?" + queryString;

      HttpResponseMessage response;

      // Request body
      byte[] byteData = Encoding.UTF8.GetBytes("{body}");

      using (var content = new ByteArrayContent(byteData))
      {
        content.Headers.ContentType = new MediaTypeHeaderValue("< your content type, i.e. application/json >");
        response = await client.PostAsync(uri, content);
      }

    }
  }
}	
// // This sample uses the Apache HTTP client from HTTP Components (http://hc.apache.org/httpcomponents-client-ga/)
import java.net.URI;
import org.apache.http.HttpEntity;
import org.apache.http.HttpResponse;
import org.apache.http.client.HttpClient;
import org.apache.http.client.methods.HttpGet;
import org.apache.http.client.utils.URIBuilder;
import org.apache.http.impl.client.HttpClients;
import org.apache.http.util.EntityUtils;

public class JavaSample 
{
  public static void main(String[] args) 
  {
    HttpClient httpclient = HttpClients.createDefault();

    try
    {
      URIBuilder builder = new URIBuilder("https://api.lamk.fi/realization/search");

      builder.setParameter("l", "{}");

      URI uri = builder.build();
      HttpPost request = new HttpPost(uri);
      request.setHeader("Accept-Language", "");
      request.setHeader("Content-Type", "application/json");
      request.setHeader("Ocp-Apim-Subscription-Key", "{subscription key}");


      // Request body
      StringEntity reqEntity = new StringEntity("{body}");
      request.setEntity(reqEntity);

      HttpResponse response = httpclient.execute(request);
      HttpEntity entity = response.getEntity();

      if (entity != null) 
      {
        System.out.println(EntityUtils.toString(entity));
      }
    }
    catch (Exception e)
    {
      System.out.println(e.getMessage());
    }
  }
}

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>JSSample</title>
  <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.9.0/jquery.min.js"></script>
</head>
<body>

<script type="text/javascript">
  $(function() {
    var params = {
      // Request parameters
      "l": "{}",
    };
   
    $.ajax({
      url: "https://api.lamk.fi/realization/search?" + $.param(params),
      beforeSend: function(xhrObj){
        // Request headers
        xhrObj.setRequestHeader("Accept-Language","");
        xhrObj.setRequestHeader("Content-Type","application/json");
        xhrObj.setRequestHeader("Ocp-Apim-Subscription-Key","{subscription key}");
      },
      type: "POST",
      // Request body
      data: "{body}",
    })
    .done(function(data) {
      alert("success");
    })
    .fail(function() {
      alert("error");
    });
  });
</script>
</body>
</html>
#import <Foundation/Foundation.h>

int main(int argc, const char * argv[])
{
  NSAutoreleasePool * pool = [[NSAutoreleasePool alloc] init];
  
  NSString* path = @"https://api.lamk.fi/realization/search";
  NSArray* array = @[
             // Request parameters
             @"entities=true",
             @"l={}",
           ];
  
  NSString* string = [array componentsJoinedByString:@"&"];
  path = [path stringByAppendingFormat:@"?%@", string];

  NSLog(@"%@", path);

  NSMutableURLRequest* _request = [NSMutableURLRequest requestWithURL:[NSURL URLWithString:path]];
  [_request setHTTPMethod:@"POST"];
  // Request headers
  [_request setValue:@"" forHTTPHeaderField:@"Accept-Language"];
  [_request setValue:@"application/json" forHTTPHeaderField:@"Content-Type"];
  [_request setValue:@"{subscription key}" forHTTPHeaderField:@"Ocp-Apim-Subscription-Key"];
  // Request body
  [_request setHTTPBody:[@"{body}" dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
  
  NSURLResponse *response = nil;
  NSError *error = nil;
  NSData* _connectionData = [NSURLConnection sendSynchronousRequest:_request returningResponse:&response error:&error];

  if (nil != error)
  {
    NSLog(@"Error: %@", error);
  }
  else
  {
    NSError* error = nil;
    NSMutableDictionary* json = nil;
    NSString* dataString = [[NSString alloc] initWithData:_connectionData encoding:NSUTF8StringEncoding];
    NSLog(@"%@", dataString);
    
    if (nil != _connectionData)
    {
      json = [NSJSONSerialization JSONObjectWithData:_connectionData options:NSJSONReadingMutableContainers error:&error];
    }
    
    if (error || !json)
    {
      NSLog(@"Could not parse loaded json with error:%@", error);
    }
    
    NSLog(@"%@", json);
    _connectionData = nil;
  }
  
  [pool drain];

  return 0;
}
<?php
// This sample uses the Apache HTTP client from HTTP Components (http://hc.apache.org/httpcomponents-client-ga/)
require_once 'HTTP/Request2.php';

$request = new Http_Request2('https://api.lamk.fi/realization/search');
$url = $request->getUrl();

$headers = array(
  // Request headers
  'Accept-Language' => '',
  'Content-Type' => 'application/json',
  'Ocp-Apim-Subscription-Key' => '{subscription key}',
);

$request->setHeader($headers);

$parameters = array(
  // Request parameters
  'l' => '{}',
);

$url->setQueryVariables($parameters);

$request->setMethod(HTTP_Request2::METHOD_POST);

// Request body
$request->setBody("{body}");

try
{
  $response = $request->send();
  echo $response->getBody();
}
catch (HttpException $ex)
{
  echo $ex;
}

?>
########### Python 2.7 #############
import httplib, urllib, base64

headers = {
  # Request headers
  'Accept-Language': '',
  'Content-Type': 'application/json',
  'Ocp-Apim-Subscription-Key': '{subscription key}',
}

params = urllib.urlencode({
  # Request parameters
  'l': '{}',
})

try:
  conn = httplib.HTTPSConnection('api.lamk.fi')
  conn.request("POST", "/realization/search?%s" % params, "{body}", headers)
  response = conn.getresponse()
  data = response.read()
  print(data)
  conn.close()
except Exception as e:
  print("[Errno {0}] {1}".format(e.errno, e.strerror))

####################################

########### Python 3.2 #############
import http.client, urllib.request, urllib.parse, urllib.error, base64

headers = {
  # Request headers
  'Accept-Language': '',
  'Content-Type': 'application/json',
  'Ocp-Apim-Subscription-Key': '{subscription key}',
}

params = urllib.parse.urlencode({
  # Request parameters
  'l': '{}',
})

try:
  conn = http.client.HTTPSConnection('api.lamk.fi')
  conn.request("POST", "/realization/search?%s" % params, "{body}", headers)
  response = conn.getresponse()
  data = response.read()
  print(data)
  conn.close()
except Exception as e:
  print("[Errno {0}] {1}".format(e.errno, e.strerror))

####################################
require 'net/http'

uri = URI('https://api.lamk.fi/realization/search')

query = URI.encode_www_form({
  # Request parameters
  'l' => '{}'
})
if query.length > 0
 if uri.query && uri.query.length > 0
  uri.query += '&' + query
 else
  uri.query = query
 end
end

request = Net::HTTP::Post.new(uri.request_uri)
# Request headers
request['Accept-Language'] = ''
# Request headers
request['Content-Type'] = 'application/json'
# Request headers
request['Ocp-Apim-Subscription-Key'] = '{subscription key}'
# Request body
request.body = "{body}"

response = Net::HTTP.start(uri.host, uri.port, :use_ssl => uri.scheme == 'https') do |http|
  http.request(request)
end

puts response.body